620x413_Asian-Woman-Skincare1401902287

IPL ฝ้า กระ

tips4

IPL ฝ้า กระ
Intense Pulsed Light (IPL) ใช้รักษาโรคหรือภาวะผิดปกติของผิวหนัง IPL คือเทคนิคในการใช้แสงที่มีความเข้มข้นสูง และความยาวคลื่นในช่วง 515-1200 nm มาใช้รักษา โดยมีอุปกรณ์พิเศษท าหน้าที่คัดกรองแสงที่ไม่ต้องการออกโดยใช้ (cutoff filter) ท าให้แพทย์สามารถ เลือกส่งผ่านล าแสงเฉพาะช่วงคลื่นที่ต้องการมาที่ผิวหนัง เช่น เมื่อต้องการก าจัดหลอดเลือดแดงที่มีการขยายตัว ขนาดเล็ก (telangiectasia) เราจะเลือกใช้กระจกกรองแสงที่มีค่า 590 nm 620x413_Asian-Woman-Skincare1401902287ลำแสงที่ถูกปล่อยออกมาจะถูกดูดซับโดย ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในหลอดเลือดนั้นและพลังงานแสงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในระดับที่ เหมาะสมท าให้เส้นเลือดถูกท าลาย ถ้าเราต้องการรักษาริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเราจะใช้ กระจกกรองแสงที่มีค่า 640 nm จะเห็นได้ว่า IPL สามารถใช้รักษาโรคหรือภาวะผิดปกติทางผิวหนังได้หลายชนิด ขึ้นกับการเลือกใช้ชนิดของกระจกกรองแสงให้ถูกต้อง เช่น รักษารอยคล้ าที่เกิดจากเม็ดสีเมลานินที่มีปริมาณ มากกว่าปกติในชั้นหนังกำพร้า (เช่น กระ กระแดด และฝ้า) หรือเม็ดสีเมลานินที่มีสะสมมากกว่าปกติในชั้นหนังแท้ (เช่น ปานดำ กระลึก)
ทำให้ผิวขาวขึ้น ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น แก้ไขภาวะใบหน้าแดงจากหลอดเลือดฝอยที่หน้ามี ปริมาณมากผิดปกติ รวมถึงการก าจัดขนโดยการให้ผู้ป่วยล้างท าความสะอาดหน้าให้สะอาด อาจต้องทายาชาก่อนท าการรักษาถึงแม้ว่าอาจ พบความเจ็บปวดได้บ้างจากแสง IPL ควรทาเจลเย็น (cooling gel) บนผิวหนังเพื่อช่วยท าให้อุณหภูมิของ ผิวหนังเย็นลงป้องกันการเกิดอาการไหม้ภายหลังการรักษาและลดความเจ็บปวด ขณะท าการรักษาแพทย์ จะปรับตั้งค่าการท างานกระจกกรองแสงตามที่ต้องการ
การรักษาแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ20-40 นาที 10หลังการรักษาคนไข้อาจมีหน้าแดงและรู้สึกปวดแสบร้อนเล็กน้อย บริเวณที่ท าการรักษา ซึ่งอาจจะเป็น เพียงช่วงสั้นๆ ประมาณ 20-30 นาที ซึ่งปล่อยทิ้งไว้ก็จะหายไปเอง หลังท าIPL ผู้ป่วยสามารถล้างหน้า ทา ครีมบ ารุง ครีมกันแดด และแต่งหน้าได้ตามปกติ ควรแนะน าให้หลีกเลี่ยงการแตกแดดจัด ภายหลังการ รักษารอยคล้ า อาจมีสีเข้มตกสะเก็ดและจะค่อยๆหลุดไปรอยคล้ าเหล่านั้นจะมีสีจางจางลง การรักษาโดยวิธี IPLควรจะท าอย่างต่อเนื่องกันโดยทิ้งระยะห่างกันทุก 4 สัปดาห์ จะเลือกแบบไหนดูให้ดีนะครับควรให้แพทย์ผิวหนังซึ่งเชี่ยวชาญและช านาญในการผ่าตัดด้วย แสงเลเซอร์และIPL เป็นผู้พิจารณาจะดีที่สุดทั้งนี้เพื่อการรักษาที่ได้ผล ประหยัดและปลอดภัยต่อตัวคุณเอง ซึ่งเครื่อง IPLจะพบได้ตามคลินิกแพทย์ผิวหนังโดยทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>