Best-Acne-Treatments

IPL คืออะไร

tips3IPL คืออะไร
ได้มีการน า Intense Pulsed Light (IPL) มาใช้รักษาโรคหรือภาวะผิดปกติของผิวหนังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 โดย Muhbauer และคณะ IPL คือเทคนิคในการใช้แสงที่มีความเข้มข้นสูง และความยาวคลื่นในช่วง 515-1200 nm มาใช้รักษา โดยมีอุปกรณ์พิเศษท าหน้าที่คัดกรองแสงที่ไม่ต้องการออกโดยใช้ (cutoff filter) ท าให้แพทย์สามารถ เลือกส่งผ่านล าแสงเฉพาะช่วงคลื่นที่ต้องการมาที่ผิวหนัง เช่น เมื่อต้องการก าจัดหลอดเลือดแดงที่มีการขยายตัว ขนาดเล็ก (telangiectasia) เราจะเลือกใช้กระจกกรองแสงที่มีค่า 590 nm ล าแสงที่ถูกปล่อยออกมาจะถูกดูดซับโดย ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในหลอดเลือดนั้นและพลังงานแสงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในระดับที่ เหมาะสมท าให้เส้นเลือดถูกท าลาย ถ้าเราต้องการรักษาริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเราจะใช้ กระจกกรองแสงที่มีค่า 640 nm Como-quitar-cicatrices-de-acne-1

จะเห็นได้ว่า IPL สามารถใช้รักษาโรคหรือภาวะผิดปกติทางผิวหนังได้หลายชนิด ขึ้นกับการเลือกใช้ชนิดของกระจกกรองแสงให้ถูกต้อง เช่น รักษารอยคล้ าที่เกิดจากเม็ดสีเมลานินที่มีปริมาณ มากกว่าปกติในชั้นหนังก าพร้า (เช่น กระ กระแดด และฝ้า) หรือเม็ดสีเมลานินที่มีสะสมมากกว่าปกติในชั้นหนังแท้ (เช่น ปานด า กระลึก) ท าให้ผิวขาวขึ้น ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น แก้ไขภาวะใบหน้าแดงจากหลอดเลือดฝอยที่หน้ามี ปริมาณมากผิดปกติ รวมถึงการก าจัดขน
โดยการให้ผู้ป่วยล้างท าความสะอาดหน้าให้สะอาด อาจต้องทายาชาก่อนท าการรักษาถึงแม้ว่าอาจ พบความเจ็บปวดได้บ้างจากแสง IPL ควรทาเจลเย็น (cooling gel) บนผิวหนังเพื่อช่วยท าให้อุณหภูมิของ ผิวหนังเย็นลงป้องกันการเกิดอาการไหม้ภายหลังการรักษาและลดความเจ็บปวด ขณะท าการรักษาแพทย์ จะปรับตั้งค่าการท างานกระจกกรองแสงตามที่ต้องการ การรักษาแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ20-40 นาที หลังการรักษาคนไข้อาจมีหน้าแดงและรู้สึกปวดแสบร้อนเล็กน้อย บริเวณที่ท าการรักษา ซึ่งอาจจะเป็น เพียงช่วงสั้นๆ ประมาณ 20-30 นาที ซึ่งปล่อยทิ้งไว้ก็จะหายไปเอง หลังท าIPL ผู้ป่วยสามารถล้างหน้า ทา ครีมบ ารุง ครีมกันแดด และแต่งหน้าได้ตามปกติ Best-Acne-Treatments

ควรแนะน าให้หลีกเลี่ยงการแตกแดดจัด ภายหลังการ รักษารอยคล้ า อาจมีสีเข้มตกสะเก็ดและจะค่อยๆหลุดไปรอยคล้ าเหล่านั้นจะมีสีจางจางลง การรักษาโดยวิธี IPLควรจะท าอย่างต่อเนื่องกันโดยทิ้งระยะห่างกันทุก 4 สัปดาห์ จะเลือกแบบไหนดูให้ดีนะครับควรให้แพทย์ผิวหนังซึ่งเชี่ยวชาญและช านาญในการผ่าตัดด้วย แสงเลเซอร์และIPL เป็นผู้พิจารณาจะดีที่สุดทั้งนี้เพื่อการรักษาที่ได้ผล ประหยัดและปลอดภัยต่อตัวคุณเอง ซึ่งเครื่อง IPLจะพบได้ตามคลินิกแพทย์ผิวหนังโดยทั่วไป

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>