크기변환_shutterstock_18259333

เลเซอร์หลุมสิว

tips17

เลเซอร์หลุมสิว
เลเซอร์มีหลายชนิด จึงต้องเลือกใช้ตามรอยโรค โดยอาศัยหลักการดูดซับแสงของรงควัตถุในช่วงคลื่น ต่างๆกัน ตัวอย่างเช่น เมลานิน ฮีโมโกบิน (ในเมล็ดเลือดแดง)และน้ า ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในเซลล์ผิวหนัง จะดูดซับแสงในช่วงคลื่นต่างๆกัน เช่น แสงช่วงคลื่นสีแดง (ความยาวช่วงคลื่น 193 nm)จะมีผลต่อสารพอร์ไฟริน แสงความยาวช่วงคลื่น 577 nm มีผลต่อฮีโมโกลบิน (ในเม็ดเลือดแดง) นอกจากนั้นเลเซอร์ยังมีผลต่อการท าลายเนื้อเยื่อ โดยความร้อนจะท าให้เกิดสลายตัวของดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) และผิวหนังของเซลล์ โดยเซลล์ปกติของมนุษย์จะเริ่มตายเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 45O ซ เป็น ระยะเวลา 20 นาที แต่เมื่ออุณภูมิสูงขึ้น 10O ซ ระยะเวลาที่ใช้จะลดลง 10 เท่า เราจะเลือกใช้กระจกกรองแสงที่มีค่า 590 nm 크기변환_shutterstock_18259333ลำแสงที่ถูกปล่อยออกมาจะถูกดูดซับโดย ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในหลอดเลือดนั้นและพลังงานแสงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในระดับที่ เหมาะสมท าให้เส้นเลือดถูกท าลาย ถ้าเราต้องการรักษาริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเราจะใช้

กระจกกรองแสงที่มีค่า 640 nm จะเห็นได้ว่า IPL สามารถใช้รักษาโรคหรือภาวะผิดปกติทางผิวหนังได้หลายชนิด ขึ้นกับการเลือกใช้ชนิดของกระจกกรองแสงให้ถูกต้อง เช่น รักษารอยคล้ าที่เกิดจากเม็ดสีเมลานินที่มีปริมาณ มากกว่าปกติในชั้นหนังก าพร้า (เช่น กระ กระแดด และฝ้า) หรือเม็ดสีเมลานินที่มีสะสมมากกว่าปกติในชั้นหนังแท้
แผลเป็นที่เกิดจากสิวแบ่งได้ 3 แบบ แบบที่เป็นหลุมลงไป เป็นแบบที่พบเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากขบวนการอักเสบของสิวจะทำลายเนื้อเยื่อคอลลาเจนในชั้นหนังแท้ทำให้เป็นรอยบุ๋ม เป็นเนื้อนูนขึ้นมามักพบที่จมูก คาง และบริเวณขากรรไกรเนื่องจากขบวนการอักเสบของสิวจะทำลายเนื้อเยื่อในชั้นหนังแท้แต่มีการซ่อมแซมของผิวมากกว่าปกติทำให้เนื้อนูนขึ้นแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงของสี ซึ่งพบบ่อยมากมักมีสีออกแดงคล้ำๆ อาจเรียกว่ารอยแดง ไม่ได้เป็นสีดำล้วนแบบกระหรือ ฝ้า Best-Acne-Treatmentsซึ่งมีวิธีที่แตกต่างกัน จากความรู้ดังกล่าวเราสามารถน าเครื่องเลเซอร์มาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง และปัจจุบันการ รักษาโรคผิวหนังโดยใช้แสงเลเซอร์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

โรคและปัญหาทางผิวหนังหลายชนิดที่ไม่เคยรักษามา ก่อน หรือรักษาได้ผลไม่ดีนัก ก็สามารถรักษาได้ผลโดยใช้แสงเลเซอร แต่จะเห็นว่าเลเซอร์แต่ละชนิดมีผลต่อเนื้อเยื่อเแตกต่างกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่เลเซอร์แบบเดียวจะรักษาได้ ทุกโรคดังนั้นการท างานในห้องผ่าตัดเกี่ยวกับเลเซอร์ผิวหนังควรมีอย่างน้อยคือ คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ เลเซอร์ส าหรับระบบหลอดเลือด คือ pulse dye และเลเซอร์ส าหรับรอยด่างด า คือ Q – switched ruby หรือ Q – switched Nd – Yag las

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>